[AKTUELNO] Konkurs Pametni početak

[AKTUELNO] Konkurs Pametni početak

[AKTUELNO] Konkurs Pametni početak

Konkurs Pametni početak raspisao je Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije.

Koji su ciljevi programa?

Cilj programa Pametni početak je da pruži podršku najperspektivnijim timovima u nastojanju da validiraju poslovne ideje i demonstriraju korisnost svojih proizvoda/usluga/tehnologija, kroz razvoj prvog prototipa ili minimalno održivog proizvoda (MVP). 
Korisnici Programa imaće na raspolaganju finansijsku i mentorsku podršku, koja će im pomoći u sprovođenju prve faze istraživanja tržišta, razvoju proizvoda, uspostavljanju poslovnog modela i započinjanju priprema za sledeću fazu prikupljanja finansijskih sredstava. Osim toga, ako i gde je primenljivo, Fond za inovacionu delatnost (u daljem tekstu: Fond) će organizovati seriju posebnih radionica, koje će pomoći korisnicima da bolje organizuju svoje aktivnosti i pokrenu poslovanje svog startapa na što bolji način.

Konkurs Pametni početak – Smart Start

Koja je visina finansiranja?


• Finasiranje koje obezbeđuje Fond može biti najviše do RSD 3.600.000,00 (okvirno EUR 30.000,00) po pojedinačnom projektu, pokrivajući maksimalno do 90% ukupnih troškova po projektu (ne uključujući mentorsku podršku). 
• Najmanje 10%  ukupnog budžeta projekta (ne uključujući mentorsku podršku) potrebno je da bude obezbeđeno od strane podnosioca prijave iz bilo kog privatnog izvora, u gotovini. Nefinansijska ulaganja neće biti prihvaćena.
• Svi korisnici finansiranja će dobiti do RSD 600.000,00 (okvirno EUR 5.000,00) dodatnih sredstava koja su opredeljena za mentorsku podršku.

Koji su uslovi za konkurisanje?


• Timovi koji se sastoje od 2 do 5 članova, sa najmanje 51% tima koji su rezidenti Republike Srbije
ili
• Mikro privredna društva (u formi društva sa ograničenom odgovornošću) u privatnom vlasništvu, registrovana u Srbiji ne duže od 2 godine u trenutku podnošenja prijave, u većinskom vlasništvu (51% ili više) rezidenata Republike Srbije, sa do 10 zaposlenih. 

U slučajevima kada prijavu podnosi tim, ukoliko je finansiranje odobreno, od podnosioca će se zahtevati da osnuju preduzeće u skladu sa Zakonom o privrednim društvima Srbije. Novoosnovano preduzeće mora biti u 100% vlasništvu predloženog(ih) člana(ova) tima. Procenat vlasništva među članovima tima zavisi od njihovog internog dogovora, ali najmanje 51% vlasništva mora biti dodeljeno članovima tima koji borave u Srbiji.

Ko ne može da konkuruiše?

Podnosioci prijave koju ispunjavaju bilo koji od sledećih kriterijuma NISU podobni da konkurišu na ovaj program niti budu finansirani:
• Podnosilac prijave je prikupio EUR 25.000,00 ili više od Fonda;
• Podnosilac prijave ili njegovo povezano pravno lice je imalo prihode veće ili jednake od EUR 100.000,00 u bilo kojoj godini od momenta osnivanja;
• Delimično ili potpuno su u vlasništvu drugog privrednog društva ili entiteta u privatnom ili javnom sektoru (državno vlasništvo), sa izuzetkom mikro privatnog privrednog društva;
• Bilo ko od osnivača ili predloženih članova tima iz Prijavnog obrasca je većinski vlasnik ili ima kontrolu nad drugim malim, srednjim ili velikim preduzećem u Srbiji ili inostranstvu, sa izuzetkom mikro privatnog privrednog društva;
• Bilo ko od osnivača ili predloženih članova tima iz Prijavnog obrasca ima 50% ili više vlasništva u preduzeću koje sprovodi projekat finansiran u okviru granta ili programa podrške Fonda u vreme podnošenja prijave.

Podnošenjem prijave na program Pametni početak, Podnosilac se smatra nepodobnim za prijavu na druge programe Fonda (sa izuzetkom Inovacionih vaučera) i obrnuto, dokle god je podnešena prijava u fazi evaluacije.

Koje je vreme realizacije projekta?

Do 6 meseci

Koje oblasti su podržane?

Program je otvoren za prijave koji dolaze iz svih privrednih sektora i iz svih oblasti nauke i tehnologije sa akcentom na oblastima definisanim Strategijom pametne specijalizacije Republike Srbije za period 2020-2027.

Gde pronaći neophodnu dokumentaciju?

Kompletan set neophodnih dokumenta možete preuzeti na sledećoj stranici: http://www.inovacionifond.rs/lat/program/pametni-pocetak/dokumentacija

Prijave se podnose putem Fondovog internet portala i na engleskom jeziku.

Do kada je otvoren javni poziv?

Javni poziv otvoren je do 22. februara 2022. (do 15. časova)

Kontakt: smartstart@inovacionifond.rs

Pročitajte još...

Konkursi