Finansiranje obuka na zahtev poslodavca u 2022. godini

Finansiranje obuka na zahtev poslodavca u 2022. godini

Finansiranje obuka na zahtev poslodavca u 2022. godini

Mera obuka na zahtev poslodavca podrazumeva učešće u finansiranju obuke nezaposlenog radi sticanja znanja i veština potrebnih za obavljanje poslova na konkretnom radnom mestu, ukoliko na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje nema lica sa potrebnim znanjima i veštinama, odnosno postojeća znanja i veštine ne odgovaraju potrebama konkretnog radnog mesta.

Šta mera podrazumeva?

Mera podrazumeva:
a) realizaciju obuke u trajanju do 960 časova (u zavisnosti od vrste, složenosti poslova i drugih elemenata od značaja za trajanje obuke), u skladu sa standardima nivoa obuka ili posebnim zakonom ili pravilnikom, ili realizaciju obuke za osobe sa invaliditetom, u skladu sa programom obuke za koju je izdato odobrenje za sprovođenje mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja i
b) zasnivanje radnog odnosa sa najmanje 50% polaznika koji su sa uspehom završili obuku.
Na osnovu obrazloženog zahteva, poslodavac može da zasnuje radni odnos sa polaznikom i tokom obuke.

Kolika sredstva se isplaćuju poslodavcu?

 1. poslodavcu na osnovu zahteva može da isplati:
 • sredstva na ime učešća u finansiranju troškova obuke, zavisno od dužine trajanja teorijsko-praktične obuke, a najviše do 170.000,00 dinara po polazniku, u dva dela, i to:
 • prvi deo od 50% ukupnih sredstava po otpočinjanju obuke i
 • drugi deo nakon završetka obuke, odnosno po dostavljanju dokaza da su polaznici obučeni (25% ukupnih sredstava) ili obučeni i zaposleni (50% ukupnih sredstava),
 • za uključivanje nezaposlenih osoba sa invaliditetom, sredstva za finansiranje troškova obuke se uvećavaju za 20%;

Sredstva dodeljena po osnovu mere su de minimis državna pomoć.

Koliko se isplaćuje nezaposlenom polazniku?

 1. nezaposlenom polazniku isplaćuje:
 • mesečnu novčanu pomoć u visini od 20.000,00 dinara za pun fond časova,
 • sredstva za troškove prevoza;
 1. nezaposlenom polazniku – osobi sa invaliditetom isplaćuje:
 • mesečnu novčanu pomoć u visini 20% minimalne zarade utvrđene u skladu sa propisima o radu, za pun fond časova, ako se obuka izvodi u trajanju od najmanje 100 časova i ako osoba sa invaliditetom nije korisnik novčane naknade za slučaj nezaposlenosti, u skladu sa zakonom,
 • sredstva za troškove prevoza, i za pratioca ako je potreban, u visini neoporezivog iznosa, u skladu sa zakonom;

Ukoliko je povoljnije, za nezaposlenog polaznika obuke – osobu sa invaliditetom isplaćuje se iznos mesečne novčane pomoći i troškova prevoza u visini utvrđenog iznosa za nezaposlenog polaznika obuke – ostala lica.

 1. vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti za polaznike obuke, u skladu sa zakonom.

Sredstva namenjena nezaposlenom polazniku Nacionalna služba može da isplaćuje i u slučaju kada poslodavac snosi troškove obuke.

Novčana pomoć se ne isplaćuje polazniku obuke koji je korisnik novčane naknade za slučaj nezaposlenosti.

Pročitajte još...

Konkursi