[KONKURS] Program saradnje nauke i privrede

[KONKURS] Program saradnje nauke i privrede

[KONKURS] Program saradnje nauke i privrede

Program saradnje nauke i privrede osmišljen je da podstakne kompanije iz privatnog sektora i javne naučno-istraživačke organizacije da realizuju zajedničke naučno-istraživačke i razvojne projekte sa ciljem da kreiraju nove proizvode i usluge, odnosno inovativne tehnologije, sa tržišnim potencijalom.

Koje raspisao konkurs?

Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije.

Kroz ovaj Program Fond za inovacionu delatnost pruža finansijsku podršku inovativnim tehnološkim projektima sa jasnom vizijom razvoja i definisanim poslovnim modelom i strategijom komercijalizacije.

Koji su uslovi za konkurisanje?

Uslovi za konkurisanje:

 • Konzorcijum sačinjen od najmanje jednog mikro, malog ili srednjeg privrednog društva i najmanje jedne javne naučno-istraživačke institucije koje ispunjavaju uslove propisane Priručnikom Programa saradnje nauke i privrede;
 • Konzorcijum ne može imati više od pet članica.

Koje su oblasti/sektori privrede koji su podržani?

Projekat može doći iz bilo koje oblasti nauke i tehnologije i bilo kog industrijskog sektora.

Koja dokumentacija se podnosi prilikom apliciranja?

 • Izjava Podnosioca Prijave;
 • Poslovni plan;
 • Budžet projekta;
 • Prezentacija  projekta;
 • Finansijska predviđanja (Očekivani prihodi za narednih 5 godina).
 • Upitnik o proceni uticaja na životnu sredinu (eng. „Environmental Screening Questionnaire“ –  ESQ);
 • Biografije glavnog osoblja koje će biti angažovano na projektu (maksimum 5).
 • Finansijski izveštaji Glavnog Podnosioca Prijave za poslednju primenljivu godinu.

Koje je vreme realizacije projekta?

Do 24 meseca

Koja je visina finansiranja?

 • do 300.000 evra, odnosno do 70% ukupno odobrenog budžeta projekta za projekte predložene od strane mikro i malih kompanija, odnosno do 60% ukupno odobrenog budžeta projekta za projekte predložene od strane srednjih kompanija
 • najmanje 30% ukupno odobrenog budžeta za projekte predložene od strane mikro i malih kompanija, odnosno najmanje 40% ukupno odobrenog budžeta za projekte predložene od strane srednjih kompanija, obezbeđuje Podnosilac Prijave iz drugih privatnih izvora nezavisnih od Fonda

* Minimum 30% sredstava granta (tj. sufinansiranja koje bi Fond dodelio projektu) mora biti opredeljeno u Budžetu Projekta kao naknada za projektne aktivnosti koje sprovodi naučno-istraživačka organizacija (ili organizacije) u okviru konzorcijuma.

Gde možete preuzeti formulare za konkurisanje?

Formulare možete preuzeti na strani Dokumentacija – novembar 2021.

Prijave se podnose putem Fondovog internet portala i na engleskom jeziku.

Koji je rok za konkurisanje?

Javni poziv: Otvoren od 30. novembra 2021. do 15. marta 2022. godine (do 15 časova)

Kontakt: cgs@inovacionifond.rs

Pročitajte još...

Konkursi