Subvencije poslodavcima za zapošljavanje radnika u 2022. godini

Subvencije poslodavcima za zapošljavanje radnika u 2022. godini

Subvencije poslodavcima za zapošljavanje radnika u 2022. godini

Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih odobrava se poslodavcima koji pripadaju privatnom sektoru, u jednokratnom iznosu, radi zapošljavanja nezaposlenih koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje.

Na koje kategorije se subvencija odnosi?

Kategorije teže zapošljivih na koje se ova subvencija odnosi su:

 • mladi do 30 godina starosti – bez završenog srednjeg obrazovanja, mladi u domskom smeštaju, hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama;
 • stariji od 50 godina;
 • Romi;
 • osobe sa invaliditetom;
 • radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći;
 • nezaposleni koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih duže od 12 meseci;
 • žrtve porodičnog nasilja.

Pre uključivanja u meru Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog poziva za nezaposleno lice.

Kolika je visina subvencije?

Visina subvencije je određena stepenom razvijenosti jedinice lokalne samouprave prema mestu rada lica, a u skladu sa važećom uredbom Vlade Republike Srbije, i iznosi:

 • 200.000,00 dinara po licu, odnosno 240.000,00 dinara za osobe sa invaliditetom, radno sposobne korisnike novčane socijalne pomoći; mlade u domskom smeštaju, hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama i žrtve porodičnog nasilja, u prvoj i drugoj grupi JLS;
 • 225.000,00 dinara po licu, odnosno 270.000,00 dinara za osobe sa invaliditetom, radno sposobne korisnike novčane socijalne pomoći, mlade u domskom smeštaju, hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama i žrtve porodičnog nasilja, u trećoj grupi JLS;
 • 250.000,00 dinara po licu, odnosno 300.000,00 dinara za osobe sa invaliditetom, radno sposobne korisnike novčane socijalne pomoći, mlade u domskom smeštaju, hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama i žrtve porodičnog nasilja, u četvrtoj grupi JLS i devastiranim područjima.

Sredstva dodeljena po osnovu subvencije su de minimis državna pomoć.

Koji su uslovi za dodelu subvencija?

Pravo na dodelu subvencije poslodavac može ostvariti pod uslovom da:

 • pripada privatnom sektoru sa statusom preduzetnika ili pravnog lica kod kojih je udeo privatnog kapitala u vlasničkoj strukturi 100%;
 • je registrovan i nije imao prekid obavljanja delatnosti najmanje tri meseca pre datuma podnošenja zahteva;
 • izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u zakonskim rokovima i ima najmanje jednog zaposlenog (pod zaposlenim licem, u skladu sa zakonom, podrazumeva se svako lice prijavljeno na obavezno socijalno osiguranje);
 • poslednjih šest meseci nije bio duže od 30 dana neprekidno evidentiran u registru dužnika prinudne naplate Narodne banke Srbije;
 • izmirio je ranije ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku, ukoliko iste redovno izmiruje;
 • nalazi se u dozvoljenom okviru opredeljenog iznosa za de minimis državnu pomoć u tekućoj fiskalnoj i prethodne dve fiskalne godine, u skladu sa propisima za dodelu državne pomoći;
 • ne zapošljava lica koja su u periodu od šest meseci pre podnošenja zahteva za dodelu subvencije bila u radnom odnosu kod tog poslodavca, odnosno kod poslodavca koji je osnivač ili povezano lice sa poslodavcem, podnosiocem zahteva.

Ko ne može ostvariti subvenciju?

Pravo na subvenciju ne mogu ostvariti poslodavci:

 • kod kojih se broj zaposlenih smanjio u prethodna tri meseca, osim u sledećim slučajevima: ostvarivanje prava na penziju, smrt zaposlenog, otkaz od strane zaposlenog i istek rada na određeno vreme;
 • koji su koristili subvenciju po javnom pozivu za ista lica u toku prethodne tri godine, računajući od dana odobravanja sredstava;
 • koji obavljaju delatnosti koje se ne finansiraju prema spisku delatnosti koji je sastavni deo ovog javnog poziva;
 • za radnike koje bi ustupili drugom poslodavcu;
 • radi zapošljavanja lica koja u tom privrednom subjektu imaju status osnivača, direktora, zakonskih i drugih zastupnika, prokurista, članova društva.

Gde se mogu dobiti dodatne informacije?

Sve dodatne informacije možete dobiti na adresi:

https://www.nsz.gov.rs/filemanager/Files/Dokumenta/Javni%20pozivi/2022/Programi/Teže%20zapošljivi/Javni%20poziv%20za%20dodelu%20subvencije%20za%20teže%20zapošljive%20u%202022.%20godini.pdf

Pročitajte još...

Konkursi