Da li u Republici Srbiji postoji obaveza prijavljivanja godišnjeg poreza na dohodak građana?

Da li u Republici Srbiji postoji obaveza prijavljivanja godišnjeg poreza na dohodak građana?

U Republici Srbiji postoji obaveza prijavljivanja godišnjeg poreza na dohodak građana.

Godišnji porez na dohodak građana prijavljuju i plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Poreski obveznici godišnjeg poreza na dohodak su:

1) rezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike i u drugoj državi;

2) nerezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike.

Poreska prijava godišnjeg poreza na dohodak građana (PPDG-2R) može se podneti elektronskim putem preko portala Poreske uprave ePorezi ili u papirnom obliku u organizacionim jedinicama Poreske uprave.

Obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana dužan je da za ostvareni dohodak u godini za koju se vrši utvrđivanje poreza podnese poresku prijavu sa tačnim podacima nadležnom poreskom organu po isteku te godine, a najkasnije do 15. maja naredne godine.

Sve neophodne informacije o pristupu portalu Poreske uprave ePorezi dostupne su na adresi:http://www.purs.gov.rs/e-porezi/portal.html.

Korisničko uputstvo za podnošenje poreske prijave godišnjeg poreza na dohodak građana može se pronaćiovde.

Obrazac poreske prijave PPDG-2R može se preuzeti sa veb prezentacije Poreske uprave na adresi:http://www.purs.gov.rs/fizicka-lica/poreske-prijave-i-obrasci.html.

Izvor: euprava.gov.rs

Pročitajte još...

Konkursi

Podcast

Video