Koje ekološke takse i naknade postoje i kako da znate da li je potrebno da se prijavite i plaćate neku od njih?

Koje ekološke takse i naknade postoje i kako da znate da li je potrebno da se prijavite i plaćate neku od njih?

U toku poslovanja zavisno od delatnosti kojom se bavi, privredni subjekt postaje obveznik jedne od sledećih naknadi za zaštitu životne sredine:

1) naknada za korišćenje ribarskog područja – samo ukoliko obavlja delatnost u ribarskom području;

2) naknada za korišćenje zaštićenog područja – samo ako obavlja delatnost u zaštićenom području;

3) naknada za sakupljanje, korišćenje i promet vrsta divlje flore, faune i gljiva;

4)naknade za zagađivanje životne sredine:

a) naknada za emisije SO2, NO2, praškaste materije i proizvedeni ili odloženi otpad; -iz postrojenjazakoje se izdaje integrisana dozvola*, odnosno praškaste materije iz asfaltnih baza;Obveznik je dužan da dostavi Agenciji za zaštitu životne sredine godišnji izveštaj o količinama emisija SO2, NO2, praškastih materija i otpada u Nacionalni registar izvora zagađivanja do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, unosom podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja.Više informacija je dostupno na portalu Agencije za zaštitu životne sredine. Prihod od naknade za zagađivanje životne sredine ide 60% u budžet Republike Srbije a 40% u budžet jedinice lokalne samouprave, na kojoj se aktivnost ob avlja;

b) naknada za supstance koje oštećuju ozonski omotač;

v) naknada za plastične polietilenske kese;

5)n aknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine,-poznatija kao eko taksa, plaća se jedinicama lokalne samouprave u kojima firma obavlja pretežnu delatnost, pod čime se podrazumeva delatnost registrovana u APR-u kao i delatnost od koje firma ostvaruje najviše prihoda. Prijava se podnosi putem portalalpa.gov.rs ili u pisanom obliku svim opštinama gde firma obavlja pretežnu delatnost. Obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine je dužan da podnese prijavu sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade najkasnije do 31. jula svake godine za koju se utvrđuje naknada.

Visina godišnjeg iznosa naknade jednaka je u svim opštinama i zavisi od toga da li delatnost ima veliki, srednji ili mali uticaj na životnu sredinu, kao i od razvrstavanja privrednog subjekta (veliko, srednje, malo, mikro). Bliže informacije o visini iznosa naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine, koju ste u obavezi da platite možete videti uUredbi o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada;

6)naknada za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada;

7) naknada za ambalažu ili upakovan proizvod koji posle upotrebe postaje ambalažni otpad;

8) naknada za zagađivanje voda.koju plaćaju pravna lica, preduzetnici odnosno fizička lica mogu biti za:

a)neposredno zagađivanje voda i to: naknade za ispuštene količine prečišćene vode i naknade za zagađenje iznad GVE za pojedine parametre (HPK, BPK5,ukupan azot, ukupan fosfor i toksični metali). Obveznici su postrojenja za koja se izdajuvodnedozvole,integrisane dozvole, studijeprocene uticaja i dr., zatim ona postrojenja koja obavljanju komunalne delatnostii /iliispuštaju otpadne vode u sistem javne kanalizacije ili u septičke ili sabirne jame, u količini većoj od 30 metara kubnih (m³) dnevno, kao i pravna lica koja ispuštaju sanitarne i druge otpadne vode, a kojima voda nije isporučena putem objekata javnog snabdevanja vodom (vodovodom); Obveznik je dužan da dostavi Agenciji za zaštitu životne sredine godišnji izveštaj o količinama emisija u Nacionalni registar izvora zagađivanja do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, unosom podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja.Više informacija je dostupno na portalu Agencije za zaštitu životne sredine;

b) za posredno zagađivanje voda: pravna licakojaproizvodeili uvozemineralna đubriva, hemijska sredstva za zaštitu bilja i deterdžente na bazi fosfata i stavljaju ih u promet na tržište na području Republike Srbije.

Prihod od naknada za zagađivanje voda ide u budžet Republike Srbije.

Obveznici navedenih naknada, način utvrđivanja naknade kao i olakšice,određeni suZakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara koji propisuje čitav sistem naknada pa i za zaštitu životne sredine.

*Za koja postrojenja se izdaje integrisana dozvola?

Integrisana dozvola se izdaje za nova i postojeća postrojenja u kojima se obavljajuaktivnosti, određenog kapaciteta, kojemogu prouzrokovati emisije kojima se zagađuje vazduh, voda i zemljište, iz oblasti:

1. proizvodnje energije;

2. proizvodnje i prerade metala;

3. industrije minerala;

4. hemijske industrije;

5. upravljanja otpadom i

6. ostale aktivnosti (papirna, prehrambena industrija, kafilerije, farme za intenzivni uzgoj svinja i živine, upotreba organskih rastvarača).

Bliže informacije o vrtsama aktivnosti moćete naći nalinku. Operater (firma) podnosizahtev za integrisanu dozvoluna osnovu čl. 8 i 9.Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine iPravilnikao sadržini i izgledu i načinu popunjavanja zahteva za izdavanje integrisane dozvole.

Više informacija o načinu podnošenja zahteva, neophodnoj dokumentaciji i propisanom izgledu integrisane dozvole možete pronaći na veb prezentaciji Ministarstva zaštite životne sredineu okviru sekcije „Dokumenti“, u fascikli „05 – Integrisane dozvole“.

Izvor: euprava.gov.rs

Pročitajte još...

Konkursi

Podcast

Video