Koje mere je potrebno da preduzmete kao vlasnik firme radi bezbednosti i zdravlja na radu?

Koje mere je potrebno da preduzmete kao vlasnik firme radi bezbednosti i zdravlja na radu?

Kao poslodavac u obavezi ste da obezbedite uslove koji u najvećoj mogućoj meri smanjuju mogućnost za nastanak povrede na radu, profesionalna i druga oboljenja koja mogu nastati tokom rada,  uslove koji su neophodni za fizičku, psihičku i socijalnu bezbednost vaših radnika.

Saznajte više o potrebnoj dokumentaciji radi obezbeđivanja zdravlja i bezbednosti u radu:

Poslodavac mora da izraditi određena dokumenta kako bi adekvatno uredio bezbednost i zdravlje na radu:

1. akt o proceni rizika za sva radna mesta u radnoj okolini;

2. opšti akt (pravilnik, kolektivni ugovor) kojim se preciznije uređuju prava, obaveze i odgovornosti iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu poslodavca i zaposlenih;

3. odluka o određivanju lica za bezbednost i zdravlje na radu;

4. zidni ormarić ili prenosiva torba za pružanje prve pomoći;

5. program osposobljavanja zaposlenih za bezbedan i zdrav rad;

6. osposobljenost za bezbedan i zdrav rad za sve zaposlene (Obrazac broj 6);

7. dokazi – uverenja ili potvrde o stručnoj osposobljenosti zaposlenih za rukovanje opremom za rad;

8. uputstvo za bezbedan i zdrav rad za sva radna mesta;

9. uputstvo za bezbedan rad sa opremom, sredstvima i opremom za ličnu zaštitu na radu i isprave o usaglašenosti;

10. stručni nalazi o izvršenom pregledu i proveri opreme za rad;

11. stručni nalazi o izvršenom ispitivanju uslova radne okoline;

12. evidencije o:

· radnim mestima sa povećanim rizikom;

· zaposlenima raspoređenim na radna mesta sa povećanim rizikom i lekarskim pregledima zaposlenih raspoređenih na ta radna mesta;

· povredama na radu, profesionalnim oboljenjima i bolestima u vezi sa radom;

· zaposlenima osposobljenim za bezbedan i zdrav rad;

· opasnim materijama koje koristi u toku rada;

· izvršenim ispitivanjima uslova radne okoline;

· izvršenim pregledima i proverama opreme za rad;

· prijavama smrtnih, kolektivnih i teških povreda na radu, povreda na radu zbog kojih zaposleni nije sposoban za rad više od tri uzastopna radna dana, profesionalnih oboljenja i opasnih pojava koje bi mogle da ugroze bezbednost i zdravlje zaposlenih;

· izdatim sredstvima i opremi za ličnu zaštitu na radu;

· izvršenim lekarskim pregledima zaposlenih u skladu sa propisima o bezbednosti i zdravlju na radu;

13. najmanje 2% od ukupnog broja zaposlenih osposobljenih za pružanje prve pomoći;

14. ukoliko poslodavac angažuje zaposlenu ženu za vreme trudnoće, zaposlenog mlađeg od 18 godina života i osobu sa invaliditetom i profesionalno obolelog pismeno obaveštenje o rezultatima procene rizika;

15. ukoliko deli radni prostor sa drugim poslodavcem, pismeni sporazum o primeni propisanih mera za bezbednost i zdravlje na radu zaposlenih i da odredi lice za koordinaciju sprovođenja zajedničkih mera kojim se obezbeđuje bezbednost i zdravlje svih zaposlenih;

16. interni akt poslodavca kojim su utvrđeni rokovi provere ispravnosti električnih instalacija, odnosno rokovi za vršenje pregleda i ispitivanja stanja primenjenih mera zaštite od električnog udara, kao i izveštaji i evidencije o izvršenim pregledima i ispitivanjima istih.

Postoje dodatne obaveze koje poslodavci u oblasti građevinarstva moraju da ispune:

· imenuju koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izrade projekta;

· imenuju koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenje radova;

· pripreme plan preventivnih mera bezbednosti i zdravlju na radu (ako su insvestitori za taj objekat);

· pripreme elaborat o uređenju gradilišta;

· pripreme izveštaj o početku rada koji dostavljaju nadležnoj inspekciji rada najmanje osam dana pre početka rada;

· prijave gradilište nadležnoj inspekciji rada najkasnije 15 dana pre početka rada gradilišta i postave kopiju Prijave gradilišta na vidno mesto na gradilištu (ako su investitori za taj objekat),

· pripreme tehničku dokumentaciju (projekti, proračuni, uputstva za montažu i demontažu privremenih pomoćnih konstrukcija koje su postavljene na gradilištu i zapisnici o pregledu skele pre početka korišćenja skele i u toku upotrebe).

Izvor: Ministarstvo privrede Republike Srbije

Pročitajte još...

Konkursi

Podcast

Video