Koliko može da traje rad na određeno vreme i koji su oblici rada van radnog odnosa?

Koliko može da traje rad na određeno vreme i koji su oblici rada van radnog odnosa?

Poslodavac može da zaključi jedan ili više ugovora o radu na određeno vreme sa istim zaposlenim najduže 24 meseca, kada je objektivnim razlogom unapred određeno da će radni odnos da traje određeno vreme, odnosno ako je predviđen rok u kome treba da se završi posao ili ako se ugovor vezuje za izvršenje tačno određenog posla ili ako trajanje ugovora zavisi od nastupanja određenog događaja. Po isteku tog roka poslodavac ne može sa istim zaposlenim da ponovo zasnuje radni odnos na određeno vreme, već samo na neodređeno vreme. Zakonom o radu su predviđeni izuzeci kada ugovor o radu na određeno vreme može da se zaključi u dužem trajanju od 24 meseca (zamena privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka, rad na projektu do njegovog završetka, rad kod novoosnovanog poslodavca čiji upis u registar kod nadležnog organa u momentu zaključenja ugovora o radu nije stariji od jedne godine – najduže tri godine, sa licem kome nedostaje do pet godina za ispunjenje jednog od uslova ostvarivanje prava na starosnu penziju – do ispunjenja uslova, sa stranim državljaninom – do isteka roka na koji je izdata dozvola za rad).

Takođe, mogući su oblici rada koji su zakonom prepoznati kao rad van radnog odnosa po osnovu zaključivanja:

– ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova, za poslove koji ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini i koji se zaključuju sa nezaposlenim licem, zaposlenim koji radi nepuno radno vreme – do punog radnog vremena, korisnikom starosne penzije, kao i sa licem koje je član omladinske ili studentske zadruge;

– ugovora o delu koji se zaključuje sa licem radi obavljanja poslova koji su van delatnosti poslodavca, a koji imaju za predmet samostalnu izradu ili opravku određene stvari, samostalno izvršenje određenog fizičkog ili intelektualnog posla;

– ugovor a o stručnom osposobljavanju koji se zaključuje radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno polaganja stručnog ispita, kada je to zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno kao poseban uslov za samostalan rad u struci. Poslodavac može licu na stručnom osposobljavanju da obezbedi novčanu naknadu;

– ugovor a o stručnom usavršavanju koji se zaključuje radi stručnog usavršavanja i sticanja posebnih znanja i sposobnosti za rad u struci, odnosno obavljanja specijalizacije, za vreme utvrđeno programom usavršavanja, odnosno specijalizacije, u skladu sa posebnim propisom. Poslodavac može licu na stručnom usavršavanju da obezbedi novčanu naknadu;

– ugovora o dopunskom radu koji zaposleni koji radi sa punim radnim vremenom kod poslodavca može da zaključi sa drugim poslodavcem, a najviše do jedne trećine punog radnog vremena.

Izvor: Ministarstvo privrede Republike Srbije

Pročitajte još...

Konkursi

Podcast

Video