Šta je porez na dodatu vrednost (PDV) i da li se i kako evidentirati za PDV?

Šta je porez na dodatu vrednost (PDV) i da li se i kako evidentirati za PDV?

PDV je opšti porez na potrošnju koji se obračunava i plaća na isporuku dobara i pružanje usluga, u svim fazama proizvodnje i prometa dobara i usluga, kao i na uvoz dobara, osim ako Zakonom o PDV nije drukčije propisano.

PDV podrazumeva da se u svakoj fazi proizvodno-prometnog ciklusa obračunava i plaća porez na onaj deo vrednosti koji je dodat u toj fazi.

Poreska stopa PDV može biti opšta, koja iznosi 20% i posebna, koja iznosi 10%.

Kako se evidentirati za PDV?

Evidentiranje PDV obveznika vrši se podnošenjem evidencione prijave Poreskoj upravi u elektronskom obliku, i to:

1. Preko portala Poreske uprave ePorezi, popunjavanjem elektronske forme, na Obrascu EPPDV – Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost;

2. Prilikom registracije privrednog subjekta kod Agencije za privredne registre (APR), podnošenjem evidencione prijave Poreskoj upravi, preko APR, na Obrascu JRPPS – Jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika koji je propisan pravilnikom kojim se uređuje dodela poreskog identigikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju registraciju nadležan APR.

Sve neophodne informacije o pristupu portalu Poreske uprave ePorezi dostupne su na njihovoj adresi.

Korisničko uputstvo za podnošenje evidencione prijave obveznika PDV i zahteva za brisanje iz registra obveznika PDV u elektronskom obliku preko portala ePorezi Poreske uprave može se pronaći na veb prezentaciji Poreske uprave.

Obrazac Prijave za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost EPPDV može se preuzeti sa veb prezentacije Poreske uprave na njihovoj adresi.

Izvor: euprava.gov.rs

Pročitajte još...

Konkursi

Podcast

Video