U kojim slučajevima imate pravo na poreske olakšice i kako da ih ostvarite?

U kojim slučajevima imate pravo na poreske olakšice i kako da ih ostvarite?

Pravo na poresku olakšicu može ostvariti:

1) Poslodavac – pravno lice, preduzetnik, preduzetnik „paušalac“ ili preduzetnik poljoprivrednik) koji zapošljava nove radnike ima pravo na povraćaj dela plaćenog poreza i doprinosa na zarade isplaćene zaključno sa 31. decembrom 2020. godine;

2) Poslodavac – pravno lice koje je razvrstano u mikro ili malo pravno lice i preduzetnik, preduzetnik paušalac i preduzetnik poljoprivrednik koji zaposli najmanje dva lica ima pravo na povraćaj dela plaćenog poreza i doprinosa na zarade isplaćene zaključno sa 31. decembrom 2020. godine. Ako ispunjava sve uslove poslodavac ima pravo na povraćaj 75% od plaćenog poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za novozaposleno lice;

3) Novoosnovano privredno društvo, novoosnovani preduzetnik, odnosno novoosnovani preduzetnik poljoprivrednik koji je upisan u registar nadležnog organa, odnosno organizacije zaključno sa 31. decembrom 2020. godine ima pravo na oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa na zaradu osnivača, odnosno ličnu zaradu preduzetnika/preduzetnika poljoprivrednika;

4) Poslodavac – pravno ili fizičko lice, koji zasnuje radni odnos sa kvalifikovanim novozaposlenim licem ima pravo na oslobođenje od plaćanja obračunatog i obustavljenog poreza i doprinosa za PIO na teret zaposlenog i na teret poslodavca iz zarade isplaćene zaključno sa 31. decembrom 2022. godine;

5) Poslodavac – novoosnovano privredno društvo koje obavlja inovacionu delatnost registrovano zaključno sa 31. decembrom 2020. godine, ima pravo na oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa na teret zaposlenog i na teret poslodavca obračunatih i obustavljenih iz zarada osnivača.

Više informacija o uslovima za ostvarivanje ovog prava možete videti ovde ili na portalu Poreske uprave.

Pravo na povraćaj poreza i doprinosa ostvaruje se podnošenjem zahteva na propisanom obrascu. (Izgled i sadržinu zahteva propisuje ministar nadležan za poslove finansija. Kako je ovo jedna od novih mera, izrada obrasca je u toku ali će stranica biti ažurirana kada obrazac bude objavljen).

Pravo na poresko oslobođenje prikazuje se kroz poresku prijavu PPP-PD koja se podnosi isključivo elektronski preko portala Poreske uprave,ePorezi. Za podnošenje ove poreske prijave neophodno je da imate potpis kvalifikovanim elektronskim sertifikatom, a samu proceduru možete obaviti i korišćenjem internet kioska koji su vam na raspolaganju u svim u filijalama Poreske uprave.

Izvor: euprava.gov.rs

Pročitajte još...

Konkursi

Podcast

Video